Tokyo City Keiba - 12. jooks 2023-06-09 07:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Hamano Kyoken Kenji Tsukioka SP
06/08 12:10

06/09 07:03
2 4 Forte Lien Makoto Ichimura Taito Mori SP
06/08 12:10
-
06/09 07:05
3 Genovese Naomitsu Okano Shunsuke Ishikawa SP
06/08 12:10
-
06/09 07:05
4 3 Warp Masahiro Fukuda Norifumi Mikamoto SP
06/08 12:10
-
06/09 07:05
5 2 Lazhward Lapis Hidemitsu Sakai Masashige Honda SP
06/08 12:10
-
06/09 07:05
6 1 Piko Ichi Yoshihiro Sawa Takayuki Yano SP
06/08 12:10
-
06/09 07:05